Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Filologia słowiańska
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia słowiańska
język rosyjski z językiem ukraińskim
studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacja wspólnotowy ruch graniczny
i administracja celna

tytuł zawodowy: licencjat

Menu podręczne

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent Filologii Słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim posiada gruntowną znajomość praktyczną dwóch języków słowiańskich: języka rosyjskiego na poziomie B2 oraz języka ukraińskiego na poziomie B1. Dysponuje ogólną wiedzą realioznawczo-kulturową o Rosji i Ukrainie. Powyższe kwalifikacje stanowią bazę dla wykształcenia specjalizacyjnego.

Absolwent Filologii słowiańskiej – język rosyjski z językiem ukraińskim ze specjalizacją Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna jest przygotowany do pracy w instytucjach obsługujących ruch graniczny (Straż Graniczna, Urząd Celno-Skarbowy, agencje celne, międzynarodowe firmy spedycyjne) na przejściach z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Absolwenci uzyskują wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie: procedur celnych, handlu międzynarodowego, prawa celnego, administracji celnej, prowadzenia korespondencji służbowej w języku rosyjskim i ukraińskim, prowadzenia negocjacji w wyżej wymienionych językach, znajomości terminologii z zakresu obsługi przejść granicznych. Po skończeniu studiów mogą ubiegać się o wpisanie na listę agentów celnych