Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Filologia polska - specjalność nauczycielska
Kierunek: FILOLOGIA POLSKA
Specjalność: Nauczycielska
studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Informacje dodatkowe

Absolwenci specjalności nauczycielskiej zdobywają uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych.

Absolwenci filologii polskiej zdobędą wiedzę ogólną i przygotowanie praktyczne stanowiące podstawę do wykonywania zawodu nauczyciela oraz umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się czy prowadzenia pracy badawczej. W szczególności będą oni:

  • posiadać wiedzę stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu nauczyciela polonisty,
  • posiadać umiejętności integrowania podczas pracy różnych treści programowych - wiedzy literackiej, językowej i historycznej, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego,
  • posiadać umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się m.in. do kontynuowania studiów drugiego stopnia, samokształcenia, prowadzenia pracy naukowej,
  • znać nowożytny język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i czytanie podstawowych tekstów w tym języku oraz posiadać podstawową znajomość języka łacińskiego jako ważny element wyposażenia intelektualnego humanisty,
  • posiadać cechy kreatywne pozwalające elastycznie przystosować się do pracy w nowoczesnej szkole, realizować nowe programy, tworzyć konstruktywną atmosferę w miejscu pracy oraz w swoim środowisku,
  • posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia szkolnych grup zainteresowań - recytatorskich, teatralnych, folklorystycznych, redakcji szkolnych czasopism,
  • realizować model wysokiego przygotowania ogólno humanistycznego, które daje możliwość zdobywania węższych kwalifikacji praktycznych w toku pracy, także poza szkolnictwem (placówki oświatowo-kulturalne i samorządu lokalnego, wydawnictwa, czasopisma i media elektroniczne),
  • dysponować wiedzą o dziedzictwie kulturowym regionu i dbać o zachowanie tego dziedzictwa, posiadać umiejętność aktywizowania środowiska kulturalnego miasta i regionu.

Najwyższy poziom kształcenia gwarantuje program studiów i fachowa kadra naukowo - dydaktyczna. Program nauczania na studiach stacjonarnych obejmuje około 1.800 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktyki zawodowe realizowane w ciągu sześciu semestrów. Program studiów dziennych obejmuje m.in.: Przedmioty podstawowe (m.in. wiedza o kulturze, język łaciński, historia filozofii). Przedmioty kierunkowe (m.in. historia literatury polskiej /literatura staropolska, literatura oświecenia i romantyzmu, literatura okresu 1864-1918, literatura okresu międzywojnia, literatura współczesna/, literatura powszechna, analiza dzieła literackiego, poetyka, wiedza o historii języka polskiego, wiedza o współczesnym języku polskim). Przedmioty kształcenia ogólnego (m.in. język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne). Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej (m.in. pedagogika, psychologia, dydaktyka). Przedmioty fakultatywne.

Studia mają charakter studiów zawodowych i przygotowują polonistów z tytułem zawodowym licencjata oraz dają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunek został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która nadaje najwyższy certyfikat jakości kształcenia.