Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Inżynieria medyczna
Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalność: Inżynieria medyczna

studia 4 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: inżynier

Informacje dodatkowe

Absolwent specjalności „Inżynieria medyczna” na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn” posiada wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn i urządzeń; doboru materiałów inżynierskich oraz biomateriałów stosowanych jako elementy maszyn i urządzeń, również tych funkcjonujących w organizmie człowieka; nadzoru nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników; sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu elektroniki medycznej, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. Posiada umiejętność projektowania i korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

    W szczególności absolwent jest przygotowany do pracy w:
  1. szpitalach, poradniach i innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
  2. jednostkach wytwórczych aparatury, urządzeń i materiałów medycznych,
  3. jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
  4. administracji medycznej,
  5. szkolnictwie – po uzyskaniu stosownych uprawnień.

Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w pracach badawczych oraz podjęcia studiów drugiego stopnia w szczególności na kierunkach: „Mechanika i Budowa Maszyn” oraz „Inżynieria biomedyczna”. Absolwent zna język obcy ogólny i specjalistyczny.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.