Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
PEdukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi

studia 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne
tytuł zawodowy: licencjat

Absolwent specjalności Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi jest wyposażony w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz medyczną niezbędną do zrozumienia specyfiki pracy z osobami dorosłymi i starszymi. Ma także podstawową wiedzę z zakresu struktury i funkcji systemu edukacji i polityki społecznej oraz podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych skierowanych do osób dorosłych i starszych. Posiada umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb osób dorosłych i starszych oraz projektowania i realizowania różnorodnych działań aktywizujących tą grupę społeczną w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Ma także umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego oraz projektowania kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji skierowanych do osób dorosłych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanych głównie do osób dorosłych i starszych oraz zostanie wyposażony w podstawowe kompetencje z zakresu projektowania własnej działalności w tym zakresie.

Specjalność wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na kompetentnych pracowników, przygotowanych do pracy z osobami dorosłymi i starszymi. Uwzględniając uwarunkowania demograficzne i polityki społecznej otwierają się perspektywy powstawania nowych placówek dedykowanych osobom starszym, w których absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie bądź sami powoływać takie placówki do istnienia.