Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych. Studenci zdobędą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagadnień społecznych i prawnych, stanowiących podbudowę do rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i do umiejętnego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń. Usystematyzowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego jest niezbędna do podjęcia pracy w charakterze funkcjonariusza służb bezpieczeństwa państwa, a przede wszystkim Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, a także pracownika firm ochroniarskich lub menedżera ds. bezpieczeństwa w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa. Możliwe jest również podjęcie służby w strukturach Obrony Cywilnej. Studia na kierunku są niezbędne do zdobycia umiejętności umożliwiających profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli (sporty obronne, strzelectwo, pomoc medyczna). W trzyletnim cyklu kształcenia studenci mogą wybrać jedną z dwóch atrakcyjnych specjalności: Zarządzanie kryzysowe oraz Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego. Studenci mają również możliwość pogłębiana wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na dodatkowych zajęciach z edukacji wojskowej, pt. ,, Legia Akademicka".