Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
 

Kierunki i specjalności - Studia II stopnia

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Nasza uczelnia prowadzi nabór na następujących kierunkach i specjalnościach:

Pedagogika

Do studiowania na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat Uczelni. W przypadku kierunku Pedagogika, absolwenci innych kierunków niż Pedagogika są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów: